Actueel

Nieuws

Evaluatie en tips na twee jaar POvoorderegio

POvoorderegio bestaat sinds 2017. Uit een evaluatie over de afgelopen twee jaar blijkt dat regionale samenwerking nauw luistert en maatwerk is. Het vraagt tijd, geld en inzet. Maar het levert ook veel op: partijen kunnen samen een vuist maken als het gaat om aantrekkelijk werkgeverschap in het primair onderwijs.

Urgentie samenwerking meer gevoeld

POvoorderegio is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/ Participatiefonds (VfPf). Het komt voort uit het sectorplan PO. Met het project willen de partijen regionale samenwerking binnen de sector stimuleren, om zo een goede balans op de regionale arbeidsmarkt te krijgen op het gebied van instroom, doorstroom en behoud van personeel. In 2017 kwam de advisering aan schoolbesturen op gang. De adviseurs van POvoorderegio constateerden toen in het onderwijsveld nog terughoudendheid voor bestuurlijke samenwerking. In 2018 werden de gevolgen van het lerarentekort steeds meer merkbaar. De adviseurs merkten dat schoolbesturen daardoor meer de urgentie van samenwerking ervaren.

Resultaten POvoorderegio

In 2017 en 2018 kwamen er bij POvoorderegio 11 vragen binnen van bestaande samenwerkingsverbanden voor advies en ondersteuning. Er werden 7 verkennende gesprekken gevoerd met besturen over samenwerking, waarna er bij 2 de samenwerking definitief startte. Verder deelde POvoorderegio kennis en ondersteunde het regionale transfercentra (RTC’s). Ook is er een effectmeting uitgevoerd naar het functioneren van de RTC’s. Uit de regionale contacten blijkt dat er veel behoefte bestaat bij bestuurders, P&O’ers en schoolleiders om actuele arbeidsmarktvraagstukken te bespreken en praktische kennis te delen over oplossingen voor die vraagstukken.

Leerpunten

In het evaluatierapport worden onder meer de volgende leerpunten genoemd:

  • Per regio verschilt de vraag vanuit de schoolbesturen. Er is dan ook geen blauwdruk voor samenwerking, maar het luistert nauw en er is maatwerk nodig van de regioadviseurs.
  • Samenwerking kost tijd, geld en vraagt extra inzet. Dat vraagt dus een investering van schoolbesturen. Als partijen bereid zijn dat te doen, kunnen ze echter wel een vuist maken als het gaat om aantrekkelijk werkgeverschap in het primair onderwijs.
  • De ervaring leert dat er een kartrekker nodig is om bovenbestuurlijke samenwerking te laten groeien en te borgen.
  • De regioadviseur heeft bij de samenwerking een stimulerende, motiverende en verbindende rol.

Download het evaluatierapport Evaluatie Project POvoorderegio.

Tips en bevindingen uit regionale bijeenkomsten

In het laatste deel van de projectperiode organiseerde POvoorderegio drie regionale bijeenkomsten. Hier konden schoolbestuurders, schoolleiders, P&O’ers en regionale vakbondsbestuurders kennis en ervaringen uitwisselen over actuele arbeidsmarktthema’s. De tips en bevindingen uit de eerste bijeenkomst kunt u hier downloaden.